Behandlingsmetoder 

Behandlingsmetoder er psykologens redskab til at skabe forandring i den psykoterapeutiske proces. 

 

Metoderne er beregnet på at behandle den psykiske lidelse og de psykiske udfordringer du opsøger psykolog behandling for.

Behandlingsmetoderne er afprøvede og evidensbaserede tilgange, som psykologen har mulighed for at udvælge og kombinere efter deres anvendelighed. 

 I visse situationer er det f.eks. relevant at anvende kognitiv terapi som behandlingsmetode, ved angst, fobi og OCD er kognitiv terapi effektivt. Og ved depression og misbrugsbehandling har kognitiv terapi også sin plads ved automatiske negative tanker..

De fleste psykologer vælger i dag at kombinere deres behandlingsmetoder i en eklektisk tilgang.

Dette sker ud fra den antagelse at ingen behandlingsmetoder gælder for alle situationer og klienter. Den enkelte klient er unik og skal tilbydes en individuel behandling som er optimal for dennes psykiske situation, og som løbende justeres i takt med udviklingen i samtaleterapien.

Jeg benytter følgende behandlingsmetoder

  • Samtaleterapi
  • Kognitiv terapi
  • Familieterapi
  • Indsigtsgivende psykoterapi
  • Psykodynamisk terapi
  • Systemisk terapi
  • Eklektisk psykoterapi
  • Arbejdspsykologisk sparring

Samtaleterapi og kognitiv terapi er beskrevet på hver sin selvstændige side. Du kan trykke på disse links og læse om disse behandlingsmetoder     . 

Arbejdspsykologisk sparring er en behandlingsmetode, som er beskrevet under siden Psykisk arbejdsmiljø.

Jeg vil her beskrive de øvrige behandlingsmetoder som jeg anvender i samtaleterapien

Jeg vil yde familieterapi ved familieproblemer. Jeg vil gennem psykolog behandlingen hjælpe den enkelte og hele familien til at tage fælles ansvar for familiens problem og sammen løse udfordringerne gennem nye måder at se på og forholde sig til hinanden og de negative dynamikker i familien, som er med til at vedligeholde familieproblemerne. Jeg vil hjælpe familien med den fastlåste tilstand som familien befinder sig i mht deres indbyrdes relationer, og som den ikke selv  kan se sig ud af. Dette medfører, hvis familieterapien lykkes, en ny indsigt i sig selv og de indbyrdes relationer, som gør det muligt at bryde de fastlåste mønstre.

Man giver hermed ikke længere et enkelt familiemedlem skylden for problemet; i nogle familier kan rollen som syndebuk gå på tur fra det ene familiemedlem til det andet. Familien gøres nysgerrig på hvordan den måde man møder hinanden, kan skabe en negativ familiedynamik.

Systemisk terapi er en aktiv ingrediens i den familien terapi jeg yder. Denne terapiform er beskrevet nedenfor.

Jeg vil yde indsigtsgivende terapi hvor fokus er på at forstå egne reaktioner og med denne viden blive i stand til at ændre sig eller måske at acceptere og anerkende , at man er den, man er. Den indsigtsgivende terapi kan også have fokus på at forstå dine relationer og acceptere og anerkende den måde andre mennesker er på og dermed møde andre mere rummeligt og hensigtsmæssigt. Dermed imødegår du følelser som gør ondt på dig og som begrænser dig ift dig selv og andre. ,

 Jeg vil yde psykodynamisk terapi når du føler dig udfordret på forhold der drejer sig om din familiebaggrund og opvækst som del af din personlighedsdannelse og de personlighedsmønstre som du har opbygget, måske er nogle af dem givende for dig, måske er du hæmmet af andre hvor du ikke giver dig lov til at være dig selv.

Jeg vil yde kognitiv terapi hvor du er udfordret af automatiske negative tankemønstre  som fastholder dig og forhindrer personlig udvikling og vækst. Den kognitive terapi handler også om uhensigtsmæssige leveregler, behov for accept, kontrolbehov og præstationsorientering. Den kognitive terapi ser fremad: Den er løsningsfokuseret ift at aflære uhensigtsmæssige tankemønstre, som kan være begrænsende og selvnedgørende. At følelser, tanker og handlinger hænger sammen. Se en mere udførlig beskrivelse af kognitiv terapi på en selvstændig side under linket kognitiv terapi.  .

 Jeg vil yde systemisk terapi som i modsætning til linear tænkning hvor problemet ses som tilhørende en enkelt person og hermed er patienten bærer af problemet, anvender cirkulær tankegang. Konceptet er at alting er forbundet med hinanden, og problemer opstår i relationen til omverdenen, de samspil vi deltager i. Hvordan  de forskellige personer i samspillet reagerer er medansvarlig for at der opstår et problem, og at det vedligeholdes. På den måde kan en utilpasset skoleelev blive brændpunktet i skolesammenhæng, hvor han bliver syndebuk for problemet, og den systemiske terapi vil nu have ham ud af brændpunktet og have fokus på de medaktører der er med til at vedligeholde og forstærke problemet, at de skal se sagen på nye måder. Dette sker gennem det reflekterende team hvor man øver sig i at undres og arbejde med positiv reformulering af andres adfærd, nye refleksioner over hvad adfærden også kan være udtryk for, og løsningsfokuserede refleksioner. Dette er udviklende og fornyende, da det handler om se nye perspektiver i refleksionen over egen og andres tilgang til verden, og nye muligheder at forholde sig på.

 Jeg vil  desuden give dig hjemmeopgaver og redskaber til at arbejde med dine psykiske udfordringer, fra gang til gang,