Posttraumatisk stress

Posttraumatisk stress er følgevirkning af oplevet ekstraordinær belastning af katastrofeagtig karakter som medfører alvorlig traumatisk stress.

Det drejer sig om en voldsom eller livstruende begivenhed, hvor man har følt stærk frygt for sit eget eller andres liv, rædsel eller hjælpeløshed.

 

Ofte forbindes posttraumatisk stress med soldater, der har været i krig, men tilstanden kan også opstå efter mange andre traumatiserende begivenheder. Et kan fx være katastrofer jordskælv, flodbølger eller ulykker eller grusomheder som krig, voldtægt, røveri, overgreb, vold eller tortur. Måske er man selv blevet truet på liv og helbred eller har set andre blive det, uden at kunne forhindre det i at ske.

En gruppe som er begyndt at påkalde sig interesse som ramt af posttraumatisk stress er kvinder udsat for psykisk vold i deres parforhold. Psykisk vold er i det hele taget en situation som fremkalder angst og depression og belastningsreaktioner hos den som udsættes for psykisk vold.

Dysfunktionelle familierelationer

De traumatiske oplevelser kan være så belastende, at de ’forfølger’ personen gennem påtrængende erindringer og tanker, som han eller hun ikke magter at forholde sig til. Man genoplever ofte den traumatiske situation igen og igen, både i vågen tilstand som flashbacks, og i søvne som drømme eller mareridt. Man føler som regel et stærkt ubehag forbundet med alt, hvad der minder om den traumatiske begivenhed.

Den oplevelse som har været udløsende for posttraumatisk stress er så voldsom, at mange beretter hvordan deres normale tidsfornemmelse blev forstyrret, så noget der ikke havde taget ret lang tid, føltes som timer.

Symptomer ved posttruamatisk stress

Posttraumatisk stress er bl.a. karakteriseret af symptomer som flashbacks, stærkt ubehag ved oplevelser der minder om traumet med undgåelsesadfærd, psykisk alarmberedskab med søvnbesvær, kronisk anspændthed, irritabilitet, vredesudbrud, koncentrationsbesvær. En person som er ramt af posttraumatisk stress er på vagt i overdrevet grad med tilbøjelighed til sammenfaren.

 

Det er forskelligt hvordan posttraumatisk stress påvirker den ramte, afhængigt af karakteren af den traumatiske begivenhed du har været udsat for, og drejer det sig om en enkeltstående begivenhed eller gentagene traumer.

Flygtninge som rammes af posttraumatsik stress har ofte kapslet deres oplevelse inde i lang tid efter at de kom til et land hvor de har fået asyl. Se traumatiserede flygtninge. Nu sker der det at en muligvis ret harmløs begivenhed eller belastning udløser de fortrængte oplevede begivenheder og situationer, der sker en retraumatisering.  Disse mennesker har meget brug for hjælp ved retraumatisering, der ellers risikerer at invalidere deres tilværelse og funktionsevne, som op til det traumatiske gennembrug var normal og velfungerende.  Man gik på arbejde, og pludselig kan man ikke sove, bevidstheden invaderes af traumatisk stress, og psykosomatiske gener og depresssion.

Posttraumatisk stress som den ytrer sig hos traumatiserede flygtninge angriber både kroppen og sindet med svær depression, stærk angst og psykotiske episoder af forfølgelseskarakter med syns- og hørehallucinationer, ekstrem træthed, kraftig hovedpine og kropssmerter af karakteren myofascielt smertesyndrom. Flygtningen lider af dårlig nattesøvn med mareridt og flashbacks. Man tør ikke falde i søvn for mareridtene. Nogle sover meget dårligt eller næsten ikke om natten, hvor mørket gør det endnu mere utrygt at falde i søvn, og falder man i søvn, kommer de frygtelige mareridt med traumatiske erindringer fra krigen. Mange forsøger at sove om dagen. Evnen til at skabe mening, selvfølelsen og troen på andre mennesker er alvorligt udfordret.

De traumatiserende oplevelser føles stærkt invaderende, selv flere år efter, med stærk angst og oplevet alvorlig trussel mod liv eller integritet. Samtidig kan det være svært at udholde at sætte ord på de svære oplevelser, at rumme dem og være i de stærkt invaderende oplevelser. Flygtninge med posttraumatisk stress oplever som følge af den stærke traumatisering stor afmagt og hjælpeløshed.

Mange flygtninge lider af depression som en psykisk følgevirkning til deres krigstraumer. De kan have svært ved at rumme deres følelser og sætte ord på deres følelser, nogle har det så dårligt at de har svært ved at holde ud at være til, bl.a. p.gr.a. overlevelsesskyld.

Det skal nævnes, at der naturligt kan være flere årsager til du er flygtet fra dit hjemland, som naturkatastrofer, oversvømmelse, overbefolkning og hungersnød, og at jeg stiller mig til rådighed for at behandle alle mulige årsager til at du nu er indvandret i Danmark.

Det skal også nævnes at det er karakteren af det traume som man har været udsat for som er medbestemmende for hvilke symptomer og reaktioner man får. Hos nogle kan det være søvnløshed og depression og stimuli som trigger traumet der et det dominerende, f.eks. uventede lyde og for en som har været udsat for en bilulykke kan det være oplevelsen af glat vinterføre. Måske er de psykosomatiske reaktioner mere afdæmpede hvis ikke du har været udsat for traumer med fysisk kontakt. Under alle omstændigheder er undgåelsesadfærden et centralt fænomen ved posttraumatisk stress, og en angst som forstyrrer din livskvalitet.

 

Psykologbehandling af posttraumatisk stress

Jeg tilbyder psykologhjælp til at få bearbejdet dine traumatiske oplevelser gennem samtaleterapi hvor du har lejlighed til at få sat ord på dine belastende oplevelser og bearbejdet dem. Jeg gør brug af psykologisk traumebehandling med debriefing af din Posttraumatiske stress. Her vil jeg systematisk gennemgå dine traumatiske oplevelser med dig, hvordan du reagerede og hvordan du havde det psykisk under dit oplevede traume, således at du kan få sat ord på og bearbejdet dine belastende oplevelser. Jeg vil give dig redskaber til at overkomme din oplevede afmagt og hjælpeløshed.

Jeg vil gennem psykolog behandling hjælpe dig med bearbejdning af dine svære oplevelser, så du har mulighed for at genvinde kontrol over dit indre kaos af tanker og følelser, og psykiske reaktioner af angst og depression. Jeg vil gennem psykologsamtale hjælpe dig med at lette dit lidelsestryk så du igen kan holde livet ud.

Læs om min psykolog behandling under linket behandlingsmetoder.