Her ses de 11 behandlingsområder jeg yder psykologhjælp til som aut. Psykolog  Tilknyttet Sygesikringen.

(Lægehenvisning til psykolog).

Her kan du desuden se de andre behandlingsområder jeg yder psykologhjælp til, med og uden lægehenvisning

Af de nævnte behandlingsområder kan du få lægehenvisning til angst, depression og seksuelt misbrug som barn før det fyldte 18. år.

Andre behandlingsområder som f.eks. krise, psykisk arbejdsmiljø og familieproblemer kan du ikke få lægehenvisning til som en  selvstændig lidelse.

Hvis disse behandlingsområder indgår som led i dine psykiske vanskeligheder ved siden af det problem lægen har henvist dig for, behandler jeg også dem.

Behandlingsområder

Først vil jeg præsentere de behandlingsområder som jeg kan hjælpe dig med generelt.

Dernæst vil jeg præsentere de lægehenviste henvisningsårsager til psykologhjælp.

De behandlingsområder som jeg kan hjælpe dig med:

De ovenstående behandlingsområder kan du se beskrevet, hvis du trykker på linksene.

Det skal nævnes, at autismespektret hører under behandlingsområderne angst, og vold i parforholdet eller familien hører ind under behandlingsområdet problemer i parforholdet eller familieproblemer, da Sygesikringen ikke yder tilskud til længerevarende vold.

Jeg yder psykologhjælp til flere behandlingsområder end dem der er på listen, f.eks. søvnbesvær; ring og forhør nærmere.

Behandlingsområder indenfor neuropsykologi har jeg ikke kompetence til at arbejde med.

Ligger dit behov for psykologhjælp udenfor de behandlingsområder sygesikringen dækker, kan du måske få hjælp via en sundhedsforsikring.
Du har også mulighed for at søge dækning af psykologhjælp på dit kommunale ydelseskontor afhængigt af din indtægt.

Jeg yder kombineret psykolog og alternativ behandling med hjælp både til kroppen og sindet, klik på linket og læs nærmere.

Behandlingsområder med adgang til lægehenvisning til psykolog:

De 11 henvisningsårsager som giver adgang til psykologhjælp tilknyttet Sygesikringen

Henvisningsårsager:

Her ses de behandlingsområder som er dækket af Sygesikringen.

Psykisk syge personer er omfattet af overenskomsten i det omfang, de har været ude for en af de nedenfor nævnte hændelser.

1. Røveri-, volds- og voldtægtsofre

Det, at der tales om ofre, indebærer, at det er den person/de personer, som røveriet, volden eller voldtægten er gået ud over, der primært er berettigede til psykologhjælp. Derudover kan indirekte ofre være omfattet af overenskomsten. Der er tale om fysisk og psykisk vold ligesom personer, der er forsøgt voldtaget også er dækket.

Ved indirekte ofre forstås personer, der uden at være det direkte offer for røveri, vold eller voldtægt, alligevel er involveret i episoden på en sådan måde, at
de eksempelvis har været udsat for reel fare. Med reel fare menes reel legemlig såvel som psykisk fare for livskvalitet, udvikling og trivsel. For eksempel vil personer, der ikke er direkte omfattede af risiko for legemlig fare, men som har væsentlig emotionel tilknytning til implicerede parter, være omfattede såfremt deres psykiske udvikling og trivsel bringes i reel fare/risiko i forbindelse med den pågældende hændelse. Ligeledes vil personer, der involverer sig som hjælpere eller i forbindelse med hændelsen udsættes for en trussel, være omfattet af overenskomsten.

Derimod vil personer, der kommer til at overvære en episode som vidner eller tilskuere, ikke være omfattet af overenskomsten. Formuleringen udelukker også, at den der er årsag til røveriet, volden eller voldtægten omfattes af overenskomsten. Der kan dog være situationer, især i forbindelse med vold, hvor det kan være meget vanskeligt at afklare, hvem der er årsag til volden, og hvem der er offeret. I disse situationer må man lægge vægt på, om den henvisende skønner, at de pågældende er i en krise på baggrund af hændelsen, og derfor har et behov for psykologhjælp.

Den vold, der kan være udøvet vil typisk være fysisk, men kan undtagelsesvis være psykisk. Der stilles ikke krav om, at der er tale om en vis grovhed i volden. I princippet kan selv en mild vold bringe en person i krise. Endelig stilles der ikke krav om, at der er rejst straffesag eller sket domfældelse af gerningsmanden.

Vold i familien er også omfattet af overenskomsten. Man skal dog være opmærksom på, at henvisningen skal være udstedt senest 12
måneder efter den hændelse, der er årsag til henvisningen, fandt sted, hvorfor tilfælde, hvor volden har stået på gennem længere tid og kan betragtes som et element i et fast livsmønster, ikke vil være omfattet af overenskomsten.

For så vidt angår voldtægt vil personer, der har været udsat for forsøg på voldtægt, uanset formuleringen, også være berettigede til psykologhjælp efter overenskomsten. Det kan i en sådan situation være tilfældigt, om overgrebet er beskrevet som forsøg på voldtægt eller andet seksuelt overgreb, og begrebet bør derfor ikke fortolkes for snævert.

2. Trafik- og ulykkesofre

Ved trafik- og ulykkesofre forstås den eller de direkte involverede samt indirekte involverede, uden hensyntagen til, hvem der er årsag til ulykken.

Ved trafik forstås for eksempel bil, cykel, og gående trafik samt mindre privatfly. Ved ulykkesofre forstås alle andre former for ulykker end trafikulykker. Det kan være vanskeligt at fastlægge, hvornår der er tale om en ulykke og ikke bare et uheld, men dette må også ses i forhold til, om den pågældende på baggrund af oplevelsen får et behov for psykologhjælp. Således kan det objektive omfang af ulykken ikke være afgørende for, om den pågældende er omfattet af overenskomsten eller ej. Dog må helt banale uheld kunne udelukkes.

3. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer *

I begrebet “alvorligt psykisk syge” ligger, at der skal være tale om en psykisk sygdom, der har afgørende betydning for den pågældendes adfærd og relatio-ner til omverdenen. Selve diagnosen er ikke afgørende, men der må ses på om de konkrete følger af sygdommen er så omfattende og massive, at sygdommen må betegnes som alvorlig psykisk sygdom.

Ved pårørende forstås den nærmeste familie, dvs. ægtefælle/samlever, søskende og børn. Stedforældre og halvsøskende vil også normalt være omfattet.

Der vil derfor være situationer, hvor såvel biologiske forældre som stedforældre til det samme barn vil kunne modtage psykologhjælp efter overenskomsten. Svigerfamilie og familie længere ude vil normalt ikke være omfattet, men i det omfang disse er den eneste familie, vil de kunne være omfattet.

12-måneders grænsen for at få en henvisning til en pårørende til en person ramt af alvorlig psykisk sygdom er ikke begrænset til tidspunktet for diagnosticering af den alvorligt psykisk syge. Beregningen af 12-måneders perioden sker fra det tidspunkt, hvor der indtræder ændringer i den henvisningsberettigedes adfærd som følge af at være pårørende til en alvorligt psykisk syg.

4. Personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom

Der er tale om somatiske sygdomme.
“Alvorligt invaliderende sygdom” fortolkes ikke blot som sygdomme, der nødvendigvis straks invaliderer den pågældende alvorligt. Begrebet omfatter også alvorlige sygdomme, hvor det at diagnosen stilles, bringer den pågældende i en krise. Der kan derfor være tale om cancer, AIDS, blodpropper, leddegigt, lige såvel som de fysisk meget invaliderende sygdomme som sclerose, muskelsvind osv.

Fristen ved henvisningstidspunktet må normalt regnes fra det tidspunkt, hvor sygdommen indtræder/ diagnosen stilles, dvs. fra det tidspunkt, hvor den pågældende bliver bekendt med, at han/hun lider af den pågældende sygdom. Det forhold, at en person tidligere har haft f.eks. cancer/en blodprop, udelukker ikke, at den pågældende er omfattet af ordningen ved et nyt tilfælde af cancer/blodprop, jvf. også bemærkningerne herom nedenfor.

Psykisk sygdom i sig selv ikke er en alvorligt invaliderende sygdom i overenskomstens forstand.

5. Pårørende til personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom *

Her er der tale om pårørende til personer ramt af alvorlig somatisk sygdom (jf. 4.).
Ved pårørende forstås den nærmeste familie, dvs. ægtefælle/samlever, søskende og børn. Stedforældre og halvsøskende vil også normalt være omfattet.

Der vil derfor være situationer, hvor såvel biologiske forældre som stedforældre til det samme barn vil kunne modtage psykologhjælp efter overenskomsten. Svigerfamilie og familie længere ude vil normalt ikke være omfattet, men i det omfang disse er den eneste familie, vil de kunne være omfattet.

6. Pårørende ved dødsfald *

Ved pårørende forstås den nærmeste familie, dvs. ægtefælle/samlever, søskende og børn. Stedforældre og halvsøskende vil også normalt være omfattet.

Der vil derfor være situationer, hvor såvel biologiske forældre som stedforældre til det samme barn vil kunne modtage psykologhjælp efter overenskomsten. Svigerfamilie og familie længere ude vil normalt ikke være omfattet, men i det omfang disse er den eneste familie, vil de kunne være omfattet.

Uanset der tales om dødsfald, vil også forældre til et dødfødt barn være omfattet af overenskomsten. Efter anmærkning ad § 2, stk. 1 i overenskomsten forstås ved dødsfald tillige ufrivillig abort/fødsel af et dødt barn efter udgangen af 19. graviditetsuge

7. Personer, der har forsøgt selvmord

Der er tale om en person, der har forsøgt at tage sit eget liv.

8. Kvinder, der har fået foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge

Psykologhjælp kan ydes forud for abortindgrebet, når anmodning om tilladelse til indgrebet er fremsendt til abortsamrådet.

9. Personer, der inden de fyldte 18 år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb

Henvisning til behandling er ikke omfattet af 6 og 12 måneders reglerne. Henvisning til psykolog behandling kan ske gennem hele personens liv blot skal hændelsen være sket i barndommen nærmere betegnet inden personens fyldte 18 år.

10. Personer med let til moderat depression (fra 18 år og opefter) **

Personer der opfylder diagnostiske kriterier for let til moderat depression. -. Som grundlag for henvisning og genhenvisning skal den praktiserende læge fo-retage en faglig anerkendt psykometrisk test (ydelse 2149), jfr. § 45 Henvisning til behandling ved psykolog i Landsoverenskomst om almen lægegerning.

11. Personer med let til moderat angst/OCD (fra 18 år

Personer, der opfylder diagnostiske kriterier for let til moderat angst eller OCD Som grundlag for henvisning og genhenvisning bør den praktiserende læge foretage en faglig anerkendt psykometrisk test (ydelse 2149), jfr. § 45 Henvisning til behandling ved psykolog i Landsoverenskomst om almen lægegerning.

Regler:

Henvisning til psykolog kan udstedes indtil en måned efter den hændelse som har udløst behovet for psykologhjælp.

Dog med mulighed for udvidelse indtil et år efter den udløsende hændelse.

Hvis man inden det fyldte 18. år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb, er der ingen tidsramme for henvisningen.

Henvisningen er gældende indtil en måned efter henvisningsdato.

Ved psykologskift gælder henvisningen stadigvæk.

Der er 12 psykologkonsultationer af 45-50 min. varighed på en psykologhenvisning.

Ved henvisning for angst og depression kan der gives to henvisninger.

Unge fra 18-24 år kan få gratis psykologhjælp for angst og depression.

Behandlingsforløbet betragtes som afsluttet, hvis der er gået mere end 12 mdr. siden sidste konsultation.

 

Kan du få hjælp til de behandlingsområder du ønsker psykologhjælp til?

Såfremt det problem du ønsker hjælp til ikke falder ind under de nævnte behandlingsområder er du velkommen til at kontakte mig og forhøre om den psykologhjælp jeg yder falder ind under de behandlingsområder du ønsker hjælp til.