Samtaleterapi

Samtaleterapi

Samtaleterapi

 

Samtaleterapi er en lidt over 100 år gammel behandlingsform, som bygger på psykoanalytisk og psykodynamisk teori

 

I dag indeholder samtaleterapien også behandlingsmetoder som kognitiv terapi, interpersonel terapi og systemisk terapi m.v. da mange psykologer i dag har en eklektisk tilgang  hvor man kombinerer forskellige behandlingsmetoder efter klientens behov.

 

Samtaleterapi er psykologens metode til at afhjælpe personlige problemer, problemer i forholdet til andre mennesker, kriser, traumer og overgreb. De forhold som permanent eller i den aktuelle del af dit liv fylder negativt psykisk, og som du har brug for psykologhjælp til.

Den traditionelle samtaleterapi, som stadigvæk er relevant som behandlingsform, lægger stor vægt på ubevidste fortrængninger som opstår, når vi selektivt glemmer oplysninger og situationer, som vi af forskellige grunde finder pinlige og ubehagelige. De fortrængte oplevelser fortsætter dog ud fra denne synsvinkel med at påvirke vores liv og vores beslutninger i negativ retning.

Formålet med samtaleterapien er  at hæve fortrængningerne, hvorved nogle ressourcer bliver frigjort. Terapien arbejder med dine psykologiske udviklingsfaser med baggrund i Freuds psykoseksuelle faser, og den arbejder med hvordan din psykiske bagage og dine personlighedsmønstre udmønter sig i dit liv her-og-nu, og gøre dig bevidst om hvordan du fungerer psykisk, og ændre dine personlighedstræk som måske var med til at skabe depression. Hvis du f.eks. oplever et stort spring mellem din aktuelle personligheds formåen og dine ambitioner, kan denne “rækken efter stjerner, som er umulige at nå” medføre depression gennem den disharmoni og følelse af utilstrækkelighed og psykologisk pres dette medfører.

Man forsøger med andre ord at gå ind og se på, hvad det er for nogen personlighedstræk, der har gjort, at man reagerede med depression. Derefter forsøger man at ændre disse træk.

Terapien arbejder også med drømmetydning. I dag har samtaleterapi antaget nye former, og det er ikke altid at den går i dybden med alle de elementer der er i den psykodynamiske terapi, men er udvælgende ift de psykologiske tilgange og metoder der skal til for at løse det problem du ønsker hjælp til. I dag findes der også korttidsterapi, som arbejder meget kontekstorienteret ift dine udfordringer og behov.

 

Samtaleterapi i praksis

Når jeg som psykolog modtager dig som patient, foretager vi sammen en forventningsafstemning, hvor lægen har beskrevet en henvisningsårsag og din aktuelle psykiske problematik, såfremt du har en lægehenvisning. Derudover forklarer du mig hvad det er som fylder psykisk hos dig, hvad  har udløst din psykiske situation som du ønsker psykologhjælp til, hvor længe har det stået på, og hvilke symptomer du har, f.eks. stress, tankemylder, søvnproblemer, overtænkning, angst, nedsat energi og initiativ m.m. Jeg lægger også mærke til hvordan du har det under samtalen.

Jeg skal under første konsultation undersøge baggrunden for din psykiske problematik, herunder din barndom og om der er arvelig psykisk lidelse i familien, dit forhold til din familie, din skolegang, din livsstil og dit netværk. Dit arbejde og private relationer, og hvad det er som fungerer godt i dit liv psykisk og socialt og hvor du oplever problemer. Er du “din egen værste fjende”, eller er det traumer eller relationsproblemer eller arbejdet der er årsagen. Ofte er det en kombination af flere faktorer der gør, at du har brug for psykologhjælp.

Under linket psykolog behandling har jeg illustreret hvordan samtaleterapi fungerer gennem at hjælpe dig til at ventilere (tale om), bearbejde og løse dit problem. Jeg bruger så min professionelle viden til at hjælpe dig med aktiv lytning, indspørgen, refleksion, rådgivning og redskaber.

Dette igangsætter en proces hvor der for hver samtale kommer nyt psykisk materiale “op til overfladen” som du har fortrængt eller ikke var bevidst om, og denne proces øger din forståelse af dig selv og dit problem i takt med bearbejdningsprocessen. 

Under psykolog behandlingen er det min opgave at undersøge baggrunden for din aktuelle psykiske situation, som f.eks. opvækst og skolegang, har du været udsat for vold og seksuelt misbrug, dine personlighedsmønstre, evt tidligere og nuværende. belastningsfaktorer, hvordan er dine livsomstændigheder.

Ved angst og depression vil jeg undersøge om der er arvelig disposition for psykisk lidelse i familien, eller lidelsen er opstået p.gr.a. stress eller traumer.

Samtaleterapien tager sigte på at opløse og fjerne traumer, blokeringer og “blinde pletter” , så du bliver mere bevidst og velintegreret og velfungerende. Mange psykologiske forhold kan være relevant for samtaleterapi, f.eks. oplevede traumer, mobning i skolen eller på arbejdspladsen, dine personlighedsmønstre, potentielle relationsproblemer og uhensigtsmæssige leveregler. Listen er lang.

Gennem samtaleterapien vil jeg hjælpe dig til at forstå dig selv og de mekanismer, som styrer og opretholder dit problem, gennem professionel feedback. Jeg gør dig opmærksom på psykiske sammenhænge du ikke selv har tænkt over, og nogle gange får du den berømte aha-oplevelse.

Jeg bruger forskellige psykologiske tilgange under samtaleterapien, som giver dig følelsesmæssig indsigt, forløsning og bearbejdning, ligesom jeg arbejder med dine følelser, dine tanker og tankemønstre og din måde at være til stede og forholde dig til dig selv og dine relationer.

Jeg vil yde indsigtsgivende terapi hvor fokus er på at forstå egne reaktioner og med denne viden blive i stand til at ændre sig eller måske at acceptere og anerkende , at man er den, man er. Den indsigtsgivende terapi kan også have fokus på at forstå dine relationer og acceptere og anerkende den måde andre mennesker er på og dermed møde andre mere rummeligt og hensigtsmæssigt. Dermed imødegår du følelser som gør ondt på dig og som begrænser dig ift dig selv og andre. ,

 Jeg vil yde psykodynamisk terapi når du føler dig udfordret på forhold der drejer sig om din familiebaggrund og opvækst som del af din personlighedsdannelse og de personlighedsmønstre som du har opbygget, måske er nogle af dem givende for dig, måske er du hæmmet af andre hvor du ikke giver dig lov til at være dig selv.

Jeg vil yde kognitiv terapi hvor du er udfordret af automatiske negative tankemønstre  som fastholder dig og forhindrer personlig udvikling og vækst. Den kognitive terapi handler også om uhensigtsmæssige leveregler, behov for accept, kontrolbehov og præstationsorientering. Den kognitive terapi ser fremad: Den er løsningsfokuseret ift at aflære uhensigtsmæssige tankemønstre, som kan være begrænsende og selvnedgørende. At følelser, tanker og handlinger hænger sammen. Se en mere udførlig beskrivelse af kognitiv terapi på en selvstændig side under linket kognitiv terapi.  .

 Jeg vil yde systemisk terapi som i modsætning til linear tænkning hvor problemet ses som tilhørende en enkelt person og hermed er patienten bærer af problemet, anvender cirkulær tankegang. Konceptet er at alting er forbundet med hinanden, og problemer opstår i relationen til omverdenen, de samspil vi deltager i. Hvordan  de forskellige personer i samspillet reagerer er medansvarlig for at der opstår et problem, og at det vedligeholdes. På den måde kan en utilpasset skoleelev blive brændpunktet i skolesammenhæng, hvor han bliver syndebuk for problemet, og den systemiske terapi vil nu have ham ud af brændpunktet og have fokus på de medaktører der er med til at vedligeholde og forstærke problemet, at de skal se sagen på nye måder. Dette sker gennem det reflekterende team hvor man øver sig i at undres og arbejde med positiv reformulering af andres adfærd, nye refleksioner over hvad adfærden også kan være udtryk for, og løsningsfokuserede refleksioner. Dette er udviklende og fornyende, da det handler om se nye perspektiver i refleksionen over egen og andres tilgang til verden, og nye muligheder at forholde sig på.

 Jeg vil under behandlingen møde dig hvor du er og med det professionelle modspil som du har brug for, måske møder jeg dig følelsesorienteret i starten af konsultationen, senere kognitivt, og til sidst med en indsigtsgivende tilgang.

Denne fremgangsmåde hedder eklektisk terapi, når man mixer flere psykologiske tilgange, for at møde dig bedst muligt under behandlingen. Denne tilgang er den mest anvendte psykoterapeutiske fremgangsmåde I dag. Denne tilgang bygger på antagelsen om at ingen metode gælder for alle situationer og personer.

Jeg vil desuden give dig hjemmeopgaver og redskaber til at arbejde med dine psykiske udfordringer, fra gang til gang.

Hver gang du møder til en ny samtale vil jeg spørge dig hvordan du har det i dag og hvad det er som fylder hos dig som du ønsker at tale om.

Du vil erfare, at det er en god og anderledes oplevelse at tale med en professionel om dit problem. Psykologen har uddannelse og træning i at fastsætte din psykiske situation og behandlingsbehov, og anvende forskellige former for psykoterapi og tilrettelægge samtaleterapien for dig, med det formål at skabe positiv forandring.